SBRY Sääntömuutos ehdotukset 29.6.2019 vuosikokoukseen

Keskustelua briardien hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, terveydestä jne.
Suomen Briard ry.
Viestit: 327
Liittynyt: 21.04.05 11:59

SBRY Sääntömuutos ehdotukset 29.6.2019 vuosikokoukseen

Viesti Kirjoittaja Suomen Briard ry. »

Suomen Briard ry.
vuosikokous 29.6.2019
PRH Suomen

Briard ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Briard ry ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki ja toimintaalueena koko maa.

2. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

3. Suomen Briard ry on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n ja Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry:n jäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on rotujärjestönä edistää briardirodun kasvatusta ja jalostusta sekä käyttöä palveluskoirana sekä toimia tämän koirarodun harrastajien yhdyssiteenä. Yhdistys voi kokouksessaan päättää liittymisestä jonkun kennelyhdistyksen jäseneksi. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
3.1 Tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, antamalla neuvoja ja opastusta jäsenilleen sekä järjestämällä koiranäyttelyitä.
3.2 Harjoittamalla jalostusneuvontaa
3.3 Levittämällä tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa.
3.4 Seuraamalla kenneltoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita. Yhdistyksen jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa rekisteröimättömiä paikallisjaostoja yhdistyksen jäsenten yhteydenpitoa ja yhdistyksen tarkoitusperiä edistämään.

4. Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen henkilön, joka harrastaa kohdassa 3 mainittuja tarkoitusperiä. Yhdistyksen jäseniä ovat:
4.1 varsinaiset vuosijäsenet
4.2 perhejäsenet
4.3 ainaisjäsenet
4.4 kunniajäsenet
Jäsenmaksusta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous vuosittain. Ainaisjäsen suorittaa kymmenkertaisen vuosijäsenmaksun kertakaikkisena jäsenmaksuna ja on sen jälkeen vapaa jäsenmaksuista. Henkilö, joka on yhdistyksen toimintaa silmällä pitäen ansioitunut, voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen kokouksessa kunniajäseneksi. Päätöksen tekoon vaaditaan tällöin, että vähintään 3/4 annetuista äänistä on ehdotusta kannattanut. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin muillakin yhdistyksen jäsenillä, mutta hän on vapaa jäsenmaksuista. Varsinaiseksi vuosijäseneksi hallitus voi hyväksyä briardi-rodusta kiinnostuneen henkilön. Perheenjäseneksi hallitus hyväksyy varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen.

Kaikilla 15 vuotta täyttäneillä yhdistyksen jäsenillä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, mikäli edellisen vuoden jäsenmaksu on suoritettu yhdistykselle.

5. Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan yhdestä muistutuksesta huolimatta.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus 3/4 äänten enemmistöllä:
5.1 jos jäsen on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti
5.2 jos jäsen on rikkonut hyviä tapoja tai lain määräyksiä

Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottamispäätös yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

6a. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä kolmeksi vuodeksi kulloinkin erovuorossa olevien jäsenten tilalle. Puheenjohtajan yhtämittainen toimintakausi voi olla korkeintaan 4 vuotta. Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on kolmanteen hänen valintaansa seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Vuosikokous valitsee myös vuosittain kaksi varajäsentä; järjestyksessä ensimmäinen ja toinen. Hallituksen jäsen voi erota kesken kauden ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Hallitus kutsuu varajäsenet järjestyksessä. Varajäsenen toimikausi on seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta, varsinaisen jäsenen poissa ollessa on äänioikeus valintajärjestyksessä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä. Hallituksen kokous tulee kutsua koolle vähintään 7 vuorokautta aikaisemmin suullisesti tai kirjallisesti. Hallitus voi perustaa erilaisia toimikuntia hoitamaan yhdistyksen toimintaan kuuluvia erityisalueita. Toimikuntien jäsenet voidaan valita myös yhdistyksen ulkopuolelta.

6b. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä kahdeksi vuodeksi kulloinkin erovuorossa olevien jäsenten tilalle. Puheenjohtajan yhtämittainen toimintakausi voi olla korkeintaan 4 vuotta. Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on toiseen hänen valintaansa seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Vuosikokous valitsee myös vuosittain kaksi varajäsentä; järjestyksessä ensimmäinen ja toinen. Hallituksen jäsen voi erota kesken kauden ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Hallitus kutsuu varajäsenet järjestyksessä. Varajäsenen toimikausi on seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta, varsinaisen jäsenen poissa ollessa on äänioikeus valintajärjestyksessä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä. Hallituksen kokous tulee kutsua koolle vähintään 7 vuorokautta aikaisemmin suullisesti tai kirjallisesti. Hallitus voi perustaa erilaisia toimikuntia hoitamaan yhdistyksen toimintaan kuuluvia erityisalueita. Toimikuntien jäsenet voidaan valita myös yhdistyksen ulkopuolelta.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan tai muun toimihenkilön yksinään kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen laatiman toimintakertomuksen ohella esitettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen tilinpäätöskokousta.

9. Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun 30. päivään mennessä. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava jäsenille vähintään 14 vuorokautta aikaisemmin sähköpostitse, kirjeitse tai Suomen Briard ry:n jäsenlehden välityksellä.

10. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
10.1.1 valitaan kokouksen puheenjohtaja
10.1.2 todetaan kokouksen laillisuus
10.1.3 valitaan kaksi läsnä olevaa jäsentä kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi sekä kokouksen sihteeri ja kaksi ääntenlaskijaa
10.1.4 vahvistetaan työjärjestys
10.1.5 esitellään hallituksen laatima vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
10.1.6 vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
10.1.7 valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10.1.8 valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden talous ja hallinto
10.1.9 määrätään vuosijäsenmaksun suuruus
10.1.10 vahvistetaan seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
10.1.11 jaetaan mahdolliset yhdistyksen ja muilta lahjoittajilta saadut palkinnot
10.1.12 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10.1.13 Aloitteet vuosikokoukseen tulee tehdä hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.
10.1.14 Yhdistyksen kokoukseen hyväksytään yksi valtakirja per osallistuja.

11. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä muodostaa rahastoja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia.

12. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, mahdolliset varat luovutetaan Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry:lle. 13. Muuten noudatetaan, mitä yhdistyslaissa säädetään.
Suomen Briard ry.
Viestit: 327
Liittynyt: 21.04.05 11:59

Re: SBRY Sääntömuutos ehdotukset 29.6.2019 vuosikokoukseen

Viesti Kirjoittaja Suomen Briard ry. »

Kokous päätyi yksimielisesti lyhentämään hallitus kauden kolmesta vuodesta kahteen vuoteen. Kokous myös hyväksyi yksimielisesti uudet säännöt.

Kokous pöytäkirja julkaistaan seuraavassa Briard -lehdessä.

Seuraavassa kokouksessa valitaan erovuorossa olevien tilalle yksi varsinainen jäsen 2020-2021 sekä toinen varsinainen jäsen puolikkaaksi kaudeksi 2020. Näin saadaan valittua joka toinen vuosi hallitukseen kolme uutta jäsentä kahdeksi vuodeksi.
Vastaa Viestiin